Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Definities
 1. Account. Een gebruikersprofiel dat door een Gebruiker werd aangemaakt op de Applicatie.
 2. Algemene Voorwaarden. De huidige algemene voorwaarden die van tijd tot tijd door Vengo kunnen worden aangepast en steeds de voorgaande algemene voorwaarden vervangen.
 3. Applicatie. Een online platform aangeboden door Vengo waarop Vervoersaanbieders aan Gebruikers vervoersdiensten ter beschikking stellen en Gebruikers opdrachten kunnen plaatsen die op hun beurt aanvaard kunnen worden door Vervoersaanbieders.
 4. Applicatietarief. Het tarief zoals het verschijnt in de Applicatie.
 5. De Dienst. Een vervoersopdracht die de Vervoersaanbieder aanvaardt van de Eindklant via de Applicatie.
 6. Eindklant. Een natuurlijke en/of rechtspersoon die door gebruik te maken van de Applicatie als opdrachtgever fungeert ten aanzien van de Vervoersaanbieder voor het uitvoeren van de Dienst.
 7. Gebruiker. Elke gebruiker van de Applicatie, die onder meer Eindklant of Vervoersaanbieder kan zijn.
 8. Gebruikersinhoud. Elke inhoud die een gebruiker invult in de Applicatie of toevoegt aan de Dienst of het Goed.
 9. Goed. Het roerend goed dat het voorwerp uitmaakt voor transport via de Dienst.
 10. Vengo. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met maatschappelijke zetel te Ambachtsweg 11, B-3890 Gingelom en met als ondernemingsnummer 0632.989.039 en die ter zake optreedt als vervoermakelaar.
 11. Vervoersaanbieder. Elke vervoerder, hetzij een natuurlijke persoon, hetzij een rechtspersoon, die zijn diensten via de Applicatie aan de Eindklant aanbiedt.
Artikel 2 - Toepassingsgebied
 1. De Algemene Voorwaarden worden van kracht op de hieronder vermelde datum en zijn van toepassing op de door Vengo geleverde diensten als vervoersmakelaar en het gebruik van de Applicatie, alsook op alle informatie, aanbevelingen en/of diensten die via de Dienst en/of de Applicatie aan de Eindklant worden geleverd. Alle interacties, goedkeuringen, aanvaardingen – via, met of onder de Applicatie – vallen bijgevolg eveneens onder het toepassingsgebied van deze Algemene Voorwaarden.
 2. Door gebruik te maken van de Applicatie ontstaat een overeenkomst tussen de Gebruiker en Vengo voor het gebruik van de Applicatie en erkent de Gebruiker integraal gebonden te zijn aan deze Algemene Voorwaarden voor zowel het gebruik van de Applicatie op zich, als meer specifiek het aanbieden, aanvaarden en leveren van de Dienst. Als de Gebruiker niet akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden, is hij zelf verantwoordelijk het gebruik van de Applicatie te staken. Deze Algemene Voorwaarden vervangen uitdrukkelijk voorafgaande overeenkomsten met de Gebruiker. Vengo kan op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving een Gebruiker de toegang tot de Applicatie weigeren of een Account beëindigen, indien de Gebruiker een inbreuk maakt op de Algemene Voorwaarden.
 3. Vengo kan deze Algemene Voorwaarden eenzijdig en van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen gaan van kracht na kennisgeving aan de Gebruiker door Vengo. Indien de Gebruiker na kennisgeving van de gewijzigde Algemene Voorwaarden de Applicatie en/of de Dienst gebruikt, wordt hij geacht integraal en zonder voorbehoud in te stemmen met de gewijzigde Algemene Voorwaarden.
 4. Een elektronische aanvaarding, goedkeuring of verbintenis (niet-exhaustief) via de Applicatie bindt respectievelijk de Vervoersaanbieder en de Eindklant, zelfs indien er geen elektronische handtekening werd geplaatst.
 5. Afwijking van deze voorwaarden is slechts mogelijk bij uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst ondertekend door Vengo. Deze voorwaarden prevaleren bijgevolg in elk geval boven alle gebeurlijke eigen voorwaarden van de Gebruiker.
 6. Aanbiedingen zijn vrijblijvend tot de aanvaarding door de Eindklant, behoudens een schriftelijke herroeping door Vengo.
 7. Vengo behoudt zich het recht voor om aanvragen, opdrachten, inschrijvingen en dergelijke zonder vermelding van redenen te weigeren.
Artikel 3 - Dienstverlening door Vengo
 1. De dienstverlening door Vengo omvat de Applicatie, die de Gebruiker toestaat om via de mobiele applicaties en websites vervoersdiensten te regelen en plannen met onafhankelijke externe Vervoersaanbieders. Onverminderd de uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging door Vengo in een afzonderlijke overeenkomst, verschaft Vengo zelf geen vervoersdiensten en treedt zij niet op als een vervoersbedrijf of vervoerscommissionair. Vengo handelt ter zake uitsluitend in haar hoedanigheid van vervoermakelaar, waarbij zij de Eindklant en de vervoersaanbieder met elkaar contact brengt om een vervoerovereenkomst te sluiten. De doorbelasting van kosten tussen partijen doet aan het voorgaande op geen enkele wijze afbreuk.
 2. Door gebruik van de Applicatie met aanvaarding van de Dienst sluiten Eindklant en Vervoersaanbieder een afzonderlijke overeenkomst, waarbij Vengo op zich geen partij is, doch enkel kan optreden als vertegenwoordiger van de Eindklant of de vervoeraanbieder, dit alles behoudens uitdrukkelijke schriftelijke afwijking.
 3. Vengo verleent de Eindklant en de Vervoersaanbieder een beperkte, niet-exclusieve, niet-sublicentieerbare, herroepbare en niet-overdraagbare toelating om: (i) toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Applicatie met oog op het aanbieden en aanvaarden van Diensten; en (ii) toegang te krijgen tot en gebruik te maken van elke inhoud, informatie en gerelateerde materialen die beschikbaar kunnen worden gesteld door de Applicatie en via de Dienst.
 4. Alle rechten, verplichtingen en elementen die niet uitdrukkelijk worden verleend of vermeld in de Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing en zijn voorbehouden aan Vengo.
 5. De Gebruiker, Vervoersaanbieder en Eindklant en desgevallend hun respectievelijke mandatarissen, vaste vertegenwoordigers, agenten en personeelsleden zullen ten opzichte van Vengo zelfstandig handelen en niet als mandataris, agent of personeelslid van Vengo kunnen worden beschouwd. Zij bevinden zich dus nooit in een band van ondergeschiktheid ten opzichte van Vengo, die over hen noch het gezag, noch de controle eigen aan een werkgever zal (kunnen) uitoefenen. Vengo zal nooit kunnen worden beschouwd als werkgever van de Gebruiker, Vervoersaanbieder en/of Eindklant. De Gebruiker, Vervoersaanbieder en Eindklant vrijwaren Vengo integraal voor alle sociale, fiscale en andere vorderingen ten gevolge van een eventuele herkwalificatie van hun statuut ten aanzien van Vengo naar een werknemersstatuut.
Artikel 4 - Intellectuele eigendomsrechten

De Dienst, Applicatie en alle verbonden rechten, contracten en verbintenissen zijn en blijven de eigendom van Vengo of haar licentiegevers.

Elk intellectueel, industrieel of ander eigendomsrecht op werken die gecreëerd zijn door Vengo, haar werknemers, consultants of onderaannemers in het kader van de uitvoering van deze Algemene Voorwaarden (inclusief de Applicatie, de website en mobiele applicatie die toegang geven tot de website en de inhoud daarop weergegeven, en enige andere technologie, vaardigheden, knowhow en informatie over het gebruik ervan), blijft de exclusieve eigendom van Vengo en/of haar licentiegevers, al naargelang het geval.

De levering van de Applicatie en/of Dienst houdt geen enkele overdracht in van enig zulk recht. De vergoedingen betaald door de Klant houden geen betaling in voor de overdracht van enig zulk recht.

Artikel 5 - Gebruik van de account, de applicatie en de dienst
  1. Account en gegevensverwerking
   1. Om gebruik te kunnen maken van de Applicatie en van de Dienst, moet de Gebruiker een Account aanmaken. De Gebruiker moet minstens de wettelijke meerderjarigheid hebben bereikt. Teneinde de Account te registreren en te activeren, is de volgende niet-limitatieve persoonlijke informatie vereist:

    Naam en voornaam;

    Wettelijke woonplaats;

    Gsm-nummer;

    Leeftijd;

    Een geldig en goedgekeurd betaalmiddel (creditcard of andere).

   2. De Gebruiker verbindt zich ertoe accurate, volledige en recente informatie op te nemen in de Account. Indien de Account geen accurate, volledige en recente informatie weergeeft of indien geen geldig betaalmiddel werd opgegeven, kunnen de Account en de Applicatie worden geblokkeerd voor de Gebruiker en kunnen de toegang en het gebruik van de Diensten en/of de gesloten overeenkomsten worden beëindigd door Vengo. De Gebruiker is verantwoordelijk voor alle verrichtingen met de Account. Slechts 1 (één) Account is toegelaten per Gebruiker.
   3. De Gebruiker krijgt toegang tot de Applicatie door middel van een paswoord en log-in. De Gebruiker mag zijn paswoord en log-in niet aanwenden om de Applicatie voor een niet-toegelaten doel te gebruiken. De Gebruiker zal het paswoord en de log-in strikt vertrouwelijk houden. Ieder gebruik van het paswoord en de log-in geschiedt onder volledige verantwoordelijkheid van de Gebruiker. Indien het paswoord en/of de log-in gestolen of frauduleus aangewend worden/wordt, dient de Gebruiker Vengo onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te brengen. De Gebruiker zal alle nodige maatregelen nemen om diefstal of frauduleus gebruik binnen de kortste tijd te kunnen vaststellen.
   4. De Gebruiker gaat akkoord dat bovenvermelde gegevens worden verwerkt evenals volgende gegevens:

    Alle gegevens inzake vergunningen in het kader van de Dienst (waaronder rijbewijs, transportvergunningen en dergelijke meer);

    Voertuigspecificaties waaronder laadvermogen, afmetingen, visuele toestand (foto’s), merk, type, ouderdom, periodieke kilometerstanden, inschrijvingsbewijzen, verzekeringsdocumenten, keuringsdocumenten, vergunningen indien van toepassing …

   5. Indien de Vervoersaanbieder, in voorliggend geval, op zelfstandige basis optreedt, is hij zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van voormelde persoonsgegevens aan de onderscheiden overheidsinstellingen, zoals o.m. de sociale zekerheidsadministratie, de belastingadministratie, het sociaal secretariaat. Voornoemde lijst is niet-exhaustief.
   6. De verwerking van de gegevens gebeurt door de administratieve dienst van Vengo.
   7. De Gebruiker heeft een recht van inzage in deze gegevens en kan die doen corrigeren, verwijderen of laten blokkeren overeenkomstig de procedures die zijn vastgelegd in de regelgeving met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met de verwerking van persoonsgegevens, indien onder meer de verwerking niet in overeenstemming is met de toepasselijke wettelijke bepalingen, de gegevens onvolledig of incorrect zijn, of indien niet kan worden verzekerd dat de gegevens volledig en correct zijn. Hiertoe kan contact opgenomen worden met Vengo door een bericht te sturen naar info@vengo.technology.
   8. De Gebruiker is ertoe gehouden om Vengo te informeren van elke wijziging van zijn gegevens.
   9. De Gebruikers gaan daarnaast uitdrukkelijk akkoord dat Vengo om functionele redenen en voor het kunnen waarborgen van de goede werking van de Applicatie en de Dienst, onder meer volgende gegevens verzamelt via het gebruik van de Applicatie en Dienst:

    Informatie over de locatie van de Gebruiker: precieze locatiegegevens van de Gebruiker, van de rit - precieze locatie van mobiele apparaat. De verzameling gebeurt wanneer de Gebruiker de Applicatie gebruikt of wanneer die geactiveerd is;

    Informatie over contactpersonen: voor zover de Gebruiker Vengo toestemming geeft tot toegang tot het adresboek, kunnen namen en contactinformatie worden verzameld;

    Informatie over transacties in het kader van de Dienst: bij gebruik van de Applicatie worden alle transactiegegevens met betrekking tot gebruik van de Dienst verzameld (plaats, datum, tijd, goed, bedrag, afstand, transactiegegevens, promoties…);

    Gebruikers- en voorkeursinformatie: door de Gebruiker aangegeven voorkeuren, cookies, pixel tags, gehanteerde technologieën en dergelijke meer;

    Apparaten: Vengo kan informatie verzamelen betreffende het gehanteerde apparaat (soort toestel, model, hardware, besturingssysteem, identificatiecode en dergelijke meer);

    Log informatie: Vengo verzamelt serverlogs met informatie over IP-adres, toegangsdata en –tijden, functies, geladen pagina’s, systeemactiviteiten, browser en sites of diensten gebruikt voor het gebruik van de Applicatie of de Dienst.

   10. Indien de Account gekoppeld wordt aan een andere provider (Facebook, LinkedIn of dergelijke meer), kan Vengo de informatie verzamelen uit die bronnen voor zover de Gebruiker de koppeling toestaat.
   11. Vengo kan de verzamelde informatie hanteren:

    Om de Dienst mogelijk te maken, de Applicatie of de Dienst te verbeteren en te onderhouden (waaronder betalingen / producten / diensten / informatieverlening), nieuwe functies te ontwikkelen, de Gebruiker te verifiëren, klantenservice te verlenen, updates te verzenden en veiligheidsfuncties te ontwikkelen;

    Om interne beveiliging te optimaliseren en fouten op te sporen; om fraude en misbruik van de Applicatie of Dienst te voorkomen; om softwarebugs en operationele problemen op te lossen; om gegevensanalyse uit te voeren, te testen en onderzoek te doen; en om gebruiks- en activiteitstrends te volgen en te analyseren;

    Om communicatie mogelijk te maken tussen de Eindklant en de Vervoersaanbieder, via het versturen van berichten of plaatsen van informatie over goederen, geschatte aankomsttijden, doorverwijzingen, uitnodigingen, delen van prijzen en dat in de meest ruime zin…

    Om de Gebruiker te informeren over allerhande diensten, producten, promoties, nieuws en evenementen van Vengo en derde aanbieders;

    Om de Applicatie en de Dienst te verbeteren en te personaliseren (ter verbetering van functies, inhoud, sociale connecties en netwerken, doorverwijzingen en advertenties te verstrekken of aan te bevelen.

   12. Vengo kan alle verzamelde informatie en gegevens overdragen naar en verwerken en opslaan in de landen van de Europese Unie en naar andere landen dan waar de Gebruiker zijn vaste woonplaats heeft voor zover eenzelfde beschermingsniveau voor de privacy betreffende de gegevens wordt geboden als in de Europese Unie. Indien persoonsgegevens zouden worden verstuurd naar landen waar geen adequate bescherming van persoonsgegevens geldt, waarborgt Vengo dat het met de ontvanger de nodige modelclausules zal opnemen in de door Vengo en de ontvanger getekende overeenkomst, opdat een adequate bescherming alsnog van toepassing is.
  2. Vereisten en gebruik Account, Applicatie en Dienst

   Het gebruik van de Account en het gebruik of levering van de Dienst zijn onderworpen aan alle toepasselijke regelgevende bepalingen. De Gebruiker mag de Account en de Applicatie enkel voor wettelijk toegelaten doeleinden hanteren (zijn bijvoorbeeld uitgesloten: vervoer van verboden middelen). De Gebruiker mag bij het gebruik van de Account, Applicatie of Dienst geen overlast, hinder, ongemak of eigendomsschade veroorzaken.

   In bepaalde gevallen kan de Gebruiker worden vereist om een identiteitsbewijs te verstrekken om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Applicatie en Dienst. Indien er vervolgens geen identiteitsbewijs wordt verschaft, kan de toegang tot de Applicatie of de Dienst worden beëindigd door Vengo.

   Vengo kan van de Gebruiker eisen dat de Gebruiker het Goed, het voertuig en dergelijke meer fotografeert, inspecteert en feedback geeft via de Applicatie en op alle vragen van Vengo antwoord geeft teneinde de goede werking van de Applicatie en de Dienst te kunnen garanderen, bij gebreke waaraan Vengo de toegang tot de Applicatie en/of Dienst onmiddellijk kan beëindigen zonder enige vergoeding verschuldigd te zijn.

  3. Tekstberichten

   De Gebruiker gaat er mee akkoord dat Vengo informatieve tekstberichten (SMS) kan sturen als onderdeel van de normale bedrijfsvoering van het gebruik van de Applicatie [en ter aankondiging van promoties van Vengo].

  4. Promoties

   Vengo hanteert naar eigen discretionaire bevoegdheid promoties die kunnen worden ingewisseld voor kredieten, functionaliteiten of voordelen die gerelateerd kunnen zijn aan het gebruik of aanbieden van de Dienst of de Applicatie en die door Vengo zelf worden bepaald overeenkomstig de voorwaarden die per promotie door Vengo worden bepaald.

   Promoties:

   Moeten worden gebruikt voor de doelgroep en het beoogde doel, en op rechtmatige wijze;

   Mogen niet worden gedupliceerd, verkocht of overgedragen op welke wijze dan ook, of beschikbaar worden gesteld aan het algemene publiek (noch in publieke vorm, noch op andere wijze), tenzij uitdrukkelijk toegestaan door Vengo;

   Kunnen op elk moment worden uitgeschakeld door Vengo voor welke reden dan ook en zonder aansprakelijkheid van Vengo;

   Mogen alleen worden gebruikt overeenkomstig de specifieke voorwaarden die Vengo opstelt voor dergelijke Promotiecodes;

   Kunnen worden geannuleerd bij oneigenlijk gebruik door de Gebruiker in strijd met deze Algemene Voorwaarden.

  5. Gebruikersinhoud

   Vengo kan toestaan om tekstuele, audio-, en/of visuele inhoud en informatie, inclusief commentaar en feedback met betrekking tot de Dienst en Applicatie, inzendingen van projecten voor wedstrijden en promoties in te dienen, te uploaden, te publiceren of anderszins beschikbaar te stellen aan Vengo via de Applicatie.

   Elke Gebruikersinhoud die wordt verschaft, blijft eigendom van de Gebruiker. Door de aan Vengo te verstrekken, wordt Vengo een wereldwijde, eeuwigdurende, onherroepbare, overdraagbare, royalty-vrije licentie toegekend met het recht om dergelijke Gebruikersinhoud te sublicentiëren, gebruiken, kopiëren, wijzigen, afgeleide werken van te maken, verspreiden, openbaar te tonen, openbaar uit te voeren, of op elke wijze te exploiteren in alle formaten en distributiekanalen die nu bekend zijn of die later zouden worden ontwikkeld (inclusief met betrekking tot de Applicatie en de Dienst en de activiteiten van Vengo op externe websites en Diensten), zonder verdere kennisgeving aan of toestemming van u, en zonder een betalingsverplichting aan u of andere personen of entiteiten.

   De Gebruiker die Gebruikersinhoud ter beschikking stelt waarborgt:

   Dat hij de enige en exclusieve eigenaar is van alle Gebruikersinhoud, of dat hij alle rechten, licenties, toestemmingen en noodzakelijke vrijgaven bezit om Vengo de licentie voor de Gebruikersinhoud toe te kennen;

   Dat de terbeschikkingstelling van de Gebruikersinhoud, noch de indiening, uploaden, publiceren of op welke wijze dan ook beschikbaar stellen van dergelijke Gebruikersinhoud, noch het gebruik van de Gebruikersinhoud door Vengo zoals hierin toegestaan, een inbreuk vormt op, of een overtreding is van de intellectuele eigendom of eigendomsrechten, alsook publicatie -of privacy rechten, van derden, of zal leiden tot een schending van een toepasselijke wet- of regelgeving.

   De Gebruiker zal geen Gebruikersinhoud verschaffen die lasterlijk, smadend, haatdragend, gewelddadig, obsceen, pornografisch, onrechtmatig, of anderszins aanstootgevend is. Vengo kan, maar zal hiertoe niet worden verplicht, Gebruikersinhoud beoordelen, controleren of verwijderen, naar eigen goeddunken, op elk moment, om elke mogelijke reden, zonder kennisgeving aan de Gebruiker.

  6. Netwerktoegang en Apparaten

   De Gebruiker is verantwoordelijk voor het verkrijgen van toegang tot het gegevensnetwerk, noodzakelijk voor het gebruik van de Applicatie en de Dienst. De Gebruiker draagt alle tarieven en kosten.

   De Gebruiker is verantwoordelijk voor het aanschaffen van met de Applicatie compatibele hardware of apparaten, noodzakelijk voor de toegang tot en gebruik van de Applicatie en de Dienst. Vengo garandeert niet dat de Applicatie of Dienst, of elk onderdeel hiervan, werkt op bepaalde hardware of apparaten.

   De Applicatie of Dienst wordt ter beschikking gesteld aan de Gebruiker “as is”, en kan onderhevig zijn aan storingen en vertragingen inherent aan het gebruik van het internet en elektronische communicatie. Vengo zal zich naar best vermogen inzetten, opdat toegang tot de Applicatie 24 op 24 uur mogelijk is. De toegang kan evenwel te allen tijde onderbroken worden voor onderhoud, aanpassing, beveiliging of een andere reden. Vengo zal deze werken zoveel mogelijk uitvoeren van zaterdag 20.00u tot zondag 08.00u, met een maximum downtime van 10 uur.

   Vengo is niet aansprakelijk voor storingen in het dataverkeer te wijten aan externe factoren of obstakels, inherent aan de omgeving van de telecommunicatie-infrastructuur, of ongevallen, of werkzaamheden inzake onderhoud, versterking, herinrichting of uitbreiding van de netwerkinstallaties door de telecomoperator en/of serverprovider. Vengo is niet aansprakelijk voor storingen te wijten aan het gebruik door de Gebruiker van andere apparatuur of software dan de door Vengo voorziene hardware of te wijten aan alle factoren vreemd aan Vengo. Vengo is niet aansprakelijk voor de inhoud van de communicaties en berichten, noch voor de schade die zij aanrichten.

  7. Derden

   Vengo is niet aansprakelijk voor (andere) diensten door derden aangeboden via de Applicatie. De gebruikersvoorwaarden van de diverse derde partijen gelden voor andere diensten aangeboden via de Applicatie.

  8. Beperkingen

   Het is de Gebruiker uitdrukkelijk verboden om auteursrechten, handelsmerken of andere eigendomsrechten rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden met de Applicatie of de Dienst of (onderdelen van) de Applicatie of de Dienst zelf te reproduceren, wijzigen, afgeleide werken voorbereiden op basis van, verspreiden, licenties verlenen, leasen, verkopen, doorverkopen, overbrengen, openbaar tonen, openbaar uitvoeren, verzenden, streamen, uitzenden of anderszins exploiteren, behalve als dit uitdrukkelijk is toegestaan door Vengo.

   Het is de Gebruiker uitdrukkelijk verboden om de Applicatie/Dienst te decompileren, reverse engineeren of te demonteren.

   Het is de Gebruiker uitdrukkelijk verboden om te verwijzen naar de Applicatie of de Dienst, zijn product of dienst te linken aan de Applicatie of de Dienst, of programma’s op te starten die de Applicatie of Dienst kunnen belemmeren of bezwaren.

Artikel 6 - Totstandkoming van de overeenkomst vervoersaanbieder - eindklant
 1. De overeenkomst tussen de Vervoersaanbieder en de Eindklant komt tot stand op het ogenblik dat de Vervoersaanbieder de opdracht van de Eindklant door middel van de Applicatie aanvaardt. Die aanvaarding geldt als een schriftelijke en uitdrukkelijke bevestiging, zelfs zonder elektronische handtekening.
 2. Door de aanvaarding van de opdracht door de Vervoersaanbieder door middel van de Applicatie verklaart en erkent de Eindklant een vergoeding zoals hierna bepaald verschuldigd te zijn aan de Vervoersaanbieder. De verschuldigde vergoeding wordt via de Applicatie kenbaar gemaakt zoals in deze algemene voorwaarden bepaald.
 3. De betaling geschiedt door middel van rechtstreekse debitering van de creditcard, domiciliering of overschrijving van de Eindklant ten voordele van Vengo, die vervolgens de Vervoersaanbieder betaalt. Vengo int aldus de verschuldigde vergoeding voor de Dienst, en stort deze vervolgens door naar de Vervoersaanbieder na aftrek van zijn makelaarsvergoeding en eventuele kosten voor bijkomende diensten (zoals maar niet beperkt tot kredietverzekeringen, kortingen met contante betaling en goederenverzekeringen).
Artikel 7 - Verboden goederen

De Gebruiker zal, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, volgende goederen nooit aanbieden, aannemen, leveren, vervoeren of relateren aan de Dienst of het Platform:

 • A.D.R. producten (gevaarlijke producten), gekoelde voeding of ander gekoeld transport, medische apparatuur & medicatie;
 • Radioactieve stoffen en producten;
 • Edele metalen (goud, platina en zilver) al dan niet bewerkt of gemunt, sieraden, natuur- of cultuurparels, edelstenen, juwelen, pelsen, Oosterse tapijten en andere waardevolle voorwerpen;
 • Effecten, coupons, speciën, cheques, orderbriefjes en/of aan toonder betaalbaar papier en allerhande documenten;
 • Kunstvoorwerpen, antiquiteiten en/of voorwerpen uit een verzameling met liefhebberswaarde;
 • Levende dieren;
 • Levende planten en snijbloemen;
 • Software;
 • Sigaretten en sigaren;
 • Zendingen tegen rembours;
 • Alcoholische dranken en likeuren;
 • Glazen platen en glas voor ramen en deuren en aanverwante breekbare goederen;
 • Drugs, psychotrope stoffen en verdovende middelen;
 • Goederen waarvan het gebruik, bezit, verkoop, vervoer invoer of uitvoer, productie, omloop bij wet verboden is;
 • Goederen die door aard of verpakking een gevaar vormen voor chauffeur, afzender of ontvanger of derden;
 • Goederen die andere goederen bij verzending kunnen beschadigen of bevuilen.

Meer in het algemeen zal de Gebruiker nooit goederen aanbieden, aannemen, leveren, vervoeren of relateren aan de Dienst of het Platform welke de aansprakelijkheid van Vengo, zelfs indirect, in het gedrang kunnen brengen.

Artikel 8 - Prijzen
 1. Vengo rekent een vergoeding aan voor haar tussenkomst als vervoermakelaar bij de totstandkoming van de Dienst.
 2. Vengo kan een vergoeding aanrekenen voor additionele, via de Applicatie gekozen, diensten.
 3. De Eindklant verklaart kennis genomen te hebben van het Applicatietarief. De aanvaarding door de Eindklant brengt geenszins een rechtstreeks band tot stand met Vengo. De aanvaarding geldt ten aanzien van de Vervoersaanbieder, alsook voor de tarieven zoals gecommuniceerd door Vengo ter vergoeding van haar diensten als vervoermakelaar.
 4. Vengo en/of de Gebruiker(s) kan deze tarieven éénzijdig aanpassen voor een volgende Dienst. Het is de verantwoordelijkheid van de Eindklant om zich te vergewissen van de op het moment van de aanvraag van toepassing zijnde tarieven. Een aanpassing van de tarieven na aanvaarding van een Dienst zal geen invloed hebben op die specifiek aanvaarde Dienst.
 5. Bij ontstentenis van andere afspraken wordt aangenomen dat de Vervoersaanbieder een minimale duur voor het laden en het lossen en dit in verhouding tot het verzonden object voor zijn rekening neemt en dat de Eindklant een stilstandsvergoeding verschuldigd is voor de supplementaire tijd. Op eenvoudig verzoek zal Vengo de aanvaardbare en inbegrepen tijd voor de te vervoeren goederen bezorgen.
Artikel 9 - Leveringstermijnen en -voorwaarden
 1. De via de Applicatie opgegeven leveringstermijnen impliceren een inspanningsverbintenis in hoofde van de Gebruiker en vormen geen enkele verbintenis in hoofde van Vengo.
 2. De leveringsvoorwaarden zoals bepaald in de opdracht zijn van toepassing (onverminderd andere toepasselijke regelgeving zoals de regeling conform Incoterms 2010).
 3. Door middel van de ondertekening van de elektronische ontvangstbevestiging binnen de Applicatie verklaart de Gebruiker de goede ontvangst van de goederen en hetgeen dat volgt:
  • De goederen worden aangeboden aan de drempel of aan de kaai van de gebouwen van het overeengekomen adres, tenzij een andere plaats werd overeengekomen.
  • De goederen of zijn omhullende verpakkingen bevinden zich in een visueel goede staat en de Gebruiker/Ontvanger heeft geen andere dan de op de afzonderlijk opgestelde C.M.R. vrachtbrief gemaakte aanmerkingen.
  • De goederen zijn in ontvangst genomen overeenkomstig de bestelde aantallen en/of gewichten.
 4. De vervoersovereenkomst, die tot stand komt tussen de Eindklant en de Vervoersaanbieder door bemiddeling van Vengo als vervoersmakelaar, wordt desgevallend beheerst door de bepalingen van het C.M.R. - Verdrag (Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg) en de wetten betreffende het vervoer van zaken over de weg, alsmede door de eerder omschreven voorwaarden. In dat geval zal de Gebruiker naast de elektronische ontvangstbevestiging via de Applicatie door de Vervoersaanbieder een afzonderlijk C.M.R.-document ter ondertekening worden aangeboden. Dat C.M.R.-document moet worden opgesteld door de Vervoersaanbieder. Het niet voldoende invullen en ondertekenen van dat C.M.R.-document (zij het in soft of in hard copy) zal leiden tot verlies op het recht op verhaal in geval van schade of verlies aan de ontvangen goederen en controle hierop is dan ook de niet tegenstelbare verantwoordelijkheid van de Eindklant. Dat verlies van recht op verhaal geldt zowel voor de Gebruiker, de Vervoersaanbieder als voor de Eindklant.
Artikel 10 - Waarborgen en vergunningen vervoersaanbieders

Vengo stelt de Applicatie ter beschikking van zowel Professionele als van Niet-Professionele Vervoersaanbieders.

 • De “Professionele Vervoersaanbieder” is de Vervoersaanbieder die als professionele activiteit vervoerdiensten aanbiedt (desgevallend als bijzaak).
 • De “Niet-Professionele Vervoersaanbieder” is de Vervoersaanbieder die vervoerdiensten niet aanbiedt als professionele activiteit, noch in hoofdzaak, noch in bijzaak.

Enkel de Niet-Professionele Vervoersaanbieder kan desgevallend beroep doen op de regelgeving inzake deeleconomie, zoals geduid hieronder. Indien de Niet-Professionele Vervoersaanbieder geen beroep kan doen op de regelgeving inzake deeleconomie, is hij zelf verantwoordelijk om zijn activiteit aan te geven aan de toepasselijke sociale, fiscale en btw-diensten volgens de toepasselijke regelgeving (activiteit als zelfstandige). Vengo kan nooit en in geen enkel geval aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van een verkeerdelijk gebruik door een Niet-Professionele Vervoersaanbieder en/of het verstrekken van foutieve informatie aan de Applicatie.

  1. Professionele Vervoersaanbieder

   De Professionele Vervoersaanbieder erkent en waarborgt dat hij een professionele vervoerder is die onderworpen is aan de regelgeving betreffende goederenvervoer over de weg en desgevallend over een geldige vervoervergunning overeenkomstig de wet betreffende het goederenvervoer over de weg beschikt.

   De Professionele Vervoersaanbieder erkent en waarborgt dat hij voldoet aan alle wezenlijke voorwaarden voor de toegang tot het beroep, waaronder desgevallend:

   Vaste en daadwerkelijke vestiging

   Getuigschrift van vakbekwaamheid

   Betrouwbaarheid, d.w.z. geen strafrechtelijke veroordeling en/of beroepsuitoefeningsverbod of een sanctie wegens ernstige inbreuken op de vigerende wetgeving te hebben gekregen.

   Financiële draagkracht vereist voor de toegang tot het beroep.

   De Professionele Vervoersaanbieder verbindt zich ertoe om vóór de levering van de vervoersdiensten, indien van toepassing, in het bezit te zijn van alle wettelijke, toepasselijke vergunningen. Alle schade en/of rechtsvorderingen (inclusief maar niet beperkt tot de directe en indirecte gevolgschade) die voortvloeien uit het feit dat de Vervoersaanbieder niet over alle noodzakelijke en toepasselijke vergunningen beschikt, komen uitsluitend ten laste van de Vervoersaanbieder.

  2. Niet-Professionele Vervoersaanbieder

   De Niet-Professionele Vervoersaanbieder waarborgt dat het door hem gebruikte voertuig (privéwagen of bedrijfswagen) aan alle wettelijke en contractuele (desgevallend de car policy van de werkgever) vereisten voldoet om de Applicatie te gebruiken en de Dienst te leveren als Vervoersaanbieder.

   De Niet-Professionele Vervoersaanbieder waarborgt dat het laadvermogen van het door hem gebruikte voertuig nooit wordt overschreden bij een door hem te leveren of geleverde Dienst.

   Het is de Niet-Professionele Vervoersaanbieder uitdrukkelijk verboden om een voertuig met een laadvermogen van meer dan 500 kg te gebruiken en/of in te zetten voor de levering van de Dienst.

   Alle schade en/of rechtsvorderingen (inclusief maar niet beperkt tot de directe en indirecte gevolgschade) die voortvloeien uit het feit dat de Niet-Professionele Vervoersaanbieder niet aan alle toepasselijke regelgeving voldoet, komen uitsluitend ten laste van de Niet-Professionele Vervoersaanbieder.

Artikel 11 - Deeleconomie

Indien de Vervoersaanbieder voldoet aan alle voorwaarden bepaald door de regelgeving inzake deeleconomie en Vengo op dat moment de vereiste erkenning bezit, kan de Vervoersaanbieder desgevallend genieten van andere regels inzake bedrijfsvoorheffing, inkomstenbelasting, btw, aangifte in zelfstandigenstatuut en dergelijke meer. Het is de volledige verantwoordelijkheid van de Vervoersaanbieder om Vengo op elk moment en bij elke levering van de Dienst op de hoogte te brengen van zijn statuut, de totaliteit van Diensten die hij reeds heeft geleverd en van de toepasselijke regelgeving en dat via (wijziging van) het gebruikersprofiel in de Applicatie.

Vengo zal conform de indicaties van de Gebruiker, alle toepasselijke sommen inhouden, bedragen doorstorten en formulieren en attesten opmaken en overmaken.

Vengo kan nooit aansprakelijk worden gehouden voor sociale, fiscale en btw-vorderingen en/of -schulden en dat in de meest ruime zin begrepen - van de Gebruiker, Vervoersaanbieder of Eindklant ten gevolge van het Gebruik van de Applicatie of de Levering van de Dienst. Vengo is niet aansprakelijk voor fouten, nalatigheden en vergissingen van de Vervoersaanbieder die een Dienst levert onder een verkeerd statuut of een niet aangemeld statuut, onder meer door foutief beroep op de regelgeving inzake deeleconomie (bijvoorbeeld door gebruik van meerdere platformen).

Artikel 12 - Facturatie en betaling

Nadat de Dienst werd geleverd, zal Vengo de betaling van de toepasselijke kosten door de Eindklant doen toekomen aan de Vervoersaanbieder, conform de modaliteiten zoals uiteengezet in dit artikel.

Na levering van de Dienst, met andere woorden na levering overeenkomstig de afspraken in de Applicatie, factureert Vengo enerzijds en automatisch aan de Eindklant de kosten van het Applicatietarief aan. Anderzijds zal Vengo, desgevallend via self-billing, de Vervoersaanbieder het op hem van toepassing zijnde Applicatietarief laten toekomen. Beide steeds conform de modaliteiten zoals uiteengezet in dit artikel.

Alle kosten zijn onmiddellijk opeisbaar na verstrijking van de overeengekomen betalingstermijn, en worden betaald via gebruik van het betaalmiddel opgegeven in de Account. Er zal een ontvangstbewijs en/of factuur via e-mail worden verstuurd die de betalingstermijn inleidt.

Vengo behoudt het recht om zelf bijkomende kosten vast te stellen en/of te herzien voor alle diensten en goederen verkregen door het gebruik van de Dienst en Applicatie conform de discretionaire bevoegdheid van Vengo en dat voorafgaand aan de te aanvaarden opdracht.

Het bedrag dat voor de Dienst in rekening wordt gebracht, wordt bij aanvaarding van de opdracht door de Vervoersaanbieder, door Vengo in rekening gebracht op de kredietkaart van de Eindklant, onverminderd andere betaalwijzen die door Vengo worden toegestaan volgens haar discretionaire bevoegdheid.

  1. De eindklant

   Vengo zal namens de Vervoersaanbieder de vervoersdiensten in rekening brengen die door de Vervoersaanbieder aan de Eindklant worden verleend.

   De Eindklant stemt ermee in dat hij voor alle vervoersdiensten, die hij van de Vervoersaanbieder koopt, Vengo zal betalen en dat Vengo de vervoersdiensten, met inbegrip van eventuele belastingen en extra kosten voor zover van toepassing, die door of in verband met het Account van de Eindklant opgebouwd kunnen zijn, ten laste van de kredietkaartrekening of alternatieve betaalmethode, die bij de inschrijving werd opgegeven, mag brengen.

   De Eindklant is steeds gehouden voor de tijdige betaling van alle kosten en om Vengo van een geldige creditcardrekening te voorzien voor de betaling van alle kosten indien geen andere betaalmethode werd overeengekomen.

   Gedane betalingen zijn niet voor restitutie vatbaar.

   De Eindklant ontvangt de factuur per e-mail bij levering. De Eindklant wordt geacht de factuur per e-mail bij levering te hebben ontvangen, indien de Eindklant Vengo niet binnen de 2 dagen na levering schriftelijk heeft verzocht om een factuur. De factuur is na datum van verzending van de factuur betaalbaar op 7 dagen. Laattijdige betaling resulteert van rechtswege in de aanrekening van een interestvoet van 12 % op het gehele bedrag en dat vanaf de betaaldag, dat alles te vermeerderen met een forfaitair schadebeding van 50,00 euro. De interesten worden van rechtswege gekapitaliseerd.

  2. De vervoersaanbieder

   Indien de Vervoersaanbieder een handelaar is zal het systeem van ‘Self-Billing’ (eigenhandige facturering of factuur uitgeschreven door afnemer) van toepassing zijn op de uitgevoerde vervoersdienst, die via Vengo zal worden vergoed, conform de modaliteiten die door Vengo op dat moment zijn bepaald en die door de Vervoersaanbieder zijn doorgegeven via de Applicatie.

   Vengo en de Vervoersaanbieder komen overeen dat de schikkingen (hierna "Self-Bills" genoemd) als onderdeel van de eigenhandige facturering het voorwerp uitmaken van een impliciete verklaring van aanvaarding door de Aanbieder, zoals bepaald in de circulaire 53/2013 (E.T.123.724) van 16 december 2013. Dit betekent dat elke Self-Bill vanuit btw-oogpunt als aanvaard wordt beschouwd, tenzij de Aanbieder reageert binnen twee weken na de maand waarin de eigenhandige factuur is afgegeven.

   De Vervoersaanbieder selecteert voorafgaandelijk aan de te aanvaarden opdracht de verkozen optie aangaande de betaaltermijn in de Applicatie. Deze te selecteren betaaltermijn is:

   Ofwel een betaling binnen een termijn van 10 werkdagen na het afwerken van De Dienst, conform de toepassing van de in de Applicatie opgegeven kosten.

   Ofwel een betaling na ontvangst van de vergoeding voor De Dienst van de Eindklant op de rekening van Vengo, vermeerderd met een administratieve verwerkingsperiode van 10 werkdagen.

   Na het afwerken van de Dienst zal de Vervoersaanbieder de self-bill ontvangen, opgemaakt door Vengo.

   Indien de Aanbieder opmerkingen heeft over de inhoud van de aan hem verzonden self-bill, zal hij deze aan Vengo meedelen door middel van twee exemplaren van een niet-aanvaardingsbericht. Dit document bevat ten minste de volgende gegevens: datum van afgifte van de self-bill, informatie over beide partijen, en serie/referentienummer van de self-bill en de reden van niet-acceptatie.

   De Vervoersaanbieder zal beide exemplaren van het bericht van niet-aanvaarding - inclusief de naam en functie van de ondertekenaar - ondertekenen en één exemplaar naar Vengo sturen. Deze kopieën van de kennisgeving van niet-aanvaarding zullen in de boekhouding van beide Partijen worden bewaard gedurende een periode van 7 jaar vanaf 1 januari volgend op de datum van afgifte.

   Elke self-bill wordt achtereenvolgens genummerd door Vengo. Het is de beslissing van de Vervoersaanbieder om de self-bill in te schrijven in zijn boekhouding als volgt:

   Ofwel een register van uitgaande facturen per self-bill (met daarin alleen de self-bill van Vengo) onder het nummer vermeld op de self-bill;

   Ofwel een (enkel) boekje met uitgaande facturen dat achtereenvolgens genummerd wordt op een manier die specifiek is voor dit boekje. Wat deze laatste optie betreft, zal de Aanbieder een grafiek bijhouden die de relatie weergeeft tussen het serienummer op de self-bill en het nummer dat in het (enkelvoudige) boek voor uitgaande facturen is geregistreerd.

   Vengo voorziet op de uitgeschreven Self-Bill een invulvak zodat de Vervoersaanbieder zelf een overeenkomstig factuurnummer kan invullen zodat de Vervoersaanbieder zijn/haar boekhouding vlot kan voeren.

   Vengo en de Vervoersaanbieder verklaren dat zij deze overeenkomst en de circulaire nr. 53/2013 hebben gelezen en begrepen. Indien één van de partijen niet in staat is haar verplichtingen uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden na te komen, is de partij die haar verplichtingen niet is nagekomen, aansprakelijk jegens de andere partij voor de gevolgen van het niet nakomen van haar verplichtingen.

   Wanneer de Vervoersaanbieder beroep doet op de Wet/regelgeving met betrekking tot de deeleconomie zal Vengo in overeenstemming met die regelgeving de verschuldigde heffing onmiddellijk aan de bron aftrekken en voor rekening van de Vervoersaanbieder aan de toepasselijke dienst doorstorten. Vengo zal steeds binnen de verkozen betalingstermijn het overeengekomen en via de Applicatie gecommuniceerde bedrag verminderd met de eerder vermelde heffing overschrijven op de rekening van de Vervoersaanbieder.

Artikel 13 - Aansprakelijkheid

Vengo is niet aansprakelijk voor directe, indirecte, incidentele, exemplaire, punitieve of gevolgschade evenmin voor verloren winsten, gegevens, persoonlijk letsel of eigendomsschade direct of indirect gerelateerd aan of resulterende uit één van volgende omstandigheden:

Het gebruik van de Applicatie, of de onmogelijkheid om deze te gebruiken, met inbegrip van schade die door malware, virussen of onjuistheid of onvolledigheid van de informatie of de Applicatie wordt veroorzaakt, tenzij zulke schade het gevolg is van opzet of grove schuld aan de kant van Vengo.

Het gebruik van elektronische communicatiemiddelen met de Applicatie, of de onmogelijkheid om deze te gebruiken, waaronder begrepen – maar daartoe niet beperkt – schade die het gevolg is van storing of vertraging in de aflevering van elektronische berichten, interceptie of manipulatie van elektronische berichten door derden of door computerprogramma’s, die voor elektronische berichten en overbrenging van virussen worden gebruikt.

Een verkeerde opgave van gegevens door de Eindklant of door de Vervoersaanbieder, waaronder maar niet beperkt tot een verkeerde opgave van vergunningsspecificaties, maten en gewichten van het Goed, capaciteiten van het transportmiddel, levertijden.

De vervoersdiensten die door de Vervoersaanbieder worden verleend, of handelingen, activiteiten, handelwijze of gedrag en/of nalatigheid aan de zijde van de Vervoersaanbieder. Alle klachten over de vervoersdiensten, die door de Vervoersaanbieder worden verleend, moeten daarom bij de Vervoersaanbieder worden ingediend.

Sociale, fiscale en btw-vorderingen en/of -schulden en dat in de meest ruime zin begrepen - van of ten aanzien van de Gebruiker, Vervoersaanbieder of Eindklant ten gevolge van het Gebruik van de Applicatie of de Levering van de Dienst en dat in de meest ruime zin begrepen.

Foutief beroep op de wetgeving inzake deeleconomie.

Gebrek aan aangifte van de activiteiten onder de regelgeving betreffende het sociaal statuut van zelfstandigen.

Onverminderd hetgeen bepaald is in deze algemene voorwaarden en voor zover als toegestaan krachtens dwingend toepasselijk recht, zal de totale aansprakelijkheid van Vengo in geen geval het bedrag van 500,00 (vijfhonderd) euro te boven gaan en in ieder geval beperkt tot het equivalent van dat bedrag in de valuta dat door de Eindklant voor de betaling van de vervoersdiensten aan Vengo wordt gebruikt.

De kwaliteit van de vervoersdiensten die via het gebruik van de Applicatie wordt aangevraagd, is geheel de verantwoordelijkheid van de Vervoersaanbieder die de vervoersdiensten aan de Eindklant verleent.

De Eindklant is verantwoordelijkheid voor de kosten van reparatie voor schade aan, of noodzakelijke schoonmaak van voertuigen en eigendom van de Vervoersaanbieder ten gevolge van het vervoer van het gevraagde goed, indien de schade of noodzakelijke schoonmaak de normale grenzen van vervoer overschrijdt.

De Gebruikers verbinden zich ertoe om Vengo en haar functionarissen, directeurs, werknemers en agenten volledig en integraal te vrijwaren van elke en alle schadeclaims, eisen, verliezen, aansprakelijkheden en onkosten (inclusief advocaatkosten) die voortvloeien uit of met betrekking tot:

Hun gebruik van de Applicatie of de Dienst of diensten of goederen verkregen door het gebruik van de Applicatie of Dienst;

De schending van een van deze Algemene Voorwaarden;

Het gebruik van de Gebruikersinhoud door Vengo; of

De schending van de rechten van derden.

In geen geval mag de Applicatie en/of het Platform gebruikt worden om gevaarlijke goederen (zoals bepaald in de regelgeving van toepassing op het vervoer van gevaarlijke producten met inbegrip van ADR, CMR, IMDG-code, IATA) en andere goederen waarvoor een vergunning vereist is, te vervoeren (zei tevens supra).

In elk scenario stelt de Eindklant, Vengo en/of de Vervoersaanbieder vrij, en dit zonder enige uitzondering, van waarborgen voor vergoeding voor beschadiging, verlies en/of schade welke het rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg zijn van:

Verzuim van de Eindklant of diens aangestelde om een vrachtbrief op te stellen en op de vrachtbrief te vermelden dat het vervoer onderworpen is aan de bepalingen van het CMR-Verdrag in de zin van art. 7 par. 3 van dit verdrag.

Opzet en zware fout van de Eindklant en bij uitbreiding zijn bedrijfsleiders, zaakvoerders, bestuurders en vennoten.

Oorlog, burgeroorlog, revolutie, muiterij, opstand of de daaruit ontstane burgerlijke onlusten of elke vijandige daad gepleegd door of tegen een oorlogvoerende macht; kaping, inbeslagneming, arrest, onder dwangbevel plaatsen of detentie welke het gevolg is van de hiervoor opgesomde gebeurtenissen, alsook de gevolgen ervan en iedere poging daartoe; achtergelaten mijnen, torpedo’s, bommen of andere achtergelaten oorlogswapens.

Stakers, opruiers of personen die deelnemen aan een oploop, lock-out of aan onlusten veroorzaakt door arbeidsgeschillen, voor zover deze deel uitmaken van het personeel van de Eindklant.

De flagrante niet-naleving van de wettelijke en administratieve voorschriften eigen aan het vervoer van goederen over de weg waardoor het normale verloop van het vervoer verhinderd wordt.

De niet-naleving van de voorschriften van de ADR (Europees Vedrag betreffende het Internationaal Vervoer van Gevaarlijke goederen over de weg) of de ATP-overeenkomst (Overeenkomst inzake het Internationaal Vervoer van aan Bederf onderhevige Levensmiddelen) waardoor de veiligheid van de goederen in het gedrang komt.

De uitwerking van wapens of tuigen die bestemd zijn om te ontploffen door structuurwijziging in de atoomkern.

Uitwerking van nucleaire brandstoffen, radioactieve producten en radioactief afval of iedere andere bron van ioniserende straling.

Flexa risico’s (schade of verlies veroorzaakt door brand, bliksem, ontploffing of botsing van luchtvaartuigen) tijdens opslag/overslag in depot.

Stockverschillen en/of eenvoudige verdwijningen.

Inbeslagneming, verbeurdverklaring, boetes, inbreuk op de wettelijke administratieve voorschriften, achterhouding door de douane of elke andere erkende of niet erkende overheid.

Smokkel, verboden- of sluikhandel, valse verklaring.

Gebruiksderving, niet naleven van termijnen en alle andere onrechtstreekse schaden.

Invloed van temperatuur en/of de vochtigheidsgraad van de lucht, eigen gebrek.

Wijziging van de atoomkern, radioactiviteit, productie van ioniserende stralen – bijvoorbeeld kern ontploffingen – bestraling uitgaand van radioactieve stoffen of voortkomend van atoom versnellende machinerieën, abnormale verhitting van een kerncentrale.

Defect of slechte werking van de machinerieën en/of uitrusting voor het vervoer van goederen onder geleide temperatuur en/of thermische isolatie, wanneer deze minder dan 8 opeenvolgende uren duurt.

Verzekeringsvoorwaarden

De in dit hoofdstuk uiteengezette principes hebben enkel betrekking op de verzekeringsvoorwaarden en de verplichtingen van de Gebruiker, ze doen op geen enkele manier afbreuk aan de aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid van de Gebruiker en moeten bijgevolg in de meest strikte zin worden geïnterpreteerd bij eventuele onduidelijkheid.

Artikel 14 - Verplichtingen gebruik applicatie / levering dienst en verzekeringen
 1. De Vervoersaanbieder zorgt voor zijn eigen rekening voor het verzekeren van de transportschade. Hij zal op zijn verzekeringspolissen laten aantekenen dat eventuele uitkeringen door de verzekeringsmaatschappij direct zullen gedaan worden aan degene die de schade werkelijk heeft geleden. De Vervoersaanbieder zal Vengo op eerste verzoek inzage geven in de betreffende polissen.
 2. De Vervoersaanbieder zal indien hij ervoor kiest één van de hiervoor genoemde uitgesloten goederen toch te vervoeren, dat op zijn eigen verantwoordelijkheid en risico doen en de Vervoersaanbieder zal in dit scenario Vengo vrijwaren van alle schade en gevolgen die de goederen ondervinden als gevolg van het transport. Bovendien is de Vervoersaanbieder ertoe gehouden Vengo op de hoogte te brengen van de aard van de goederen als deze zich tot één van de vermelde uitgesloten categorieën behoort. Vengo sluit elke verantwoordelijkheid uit met betrekking tot de aard van de goederen en voor het vervoer en de levering ervan. De Vervoersaanbieder erkent uitdrukkelijk met deze uitsluiting van verantwoordelijkheid vertrouwd te zijn en die te aanvaarden.
 3. De Vervoersaanbieder dient steeds zelf in te staan voor het verzekeren van zijn eigen voertuig en zal geen verhaal kunnen uitoefenen ten aanzien van Vengo omwille van schade aan zijn voertuig die veroorzaakt wordt door het transporteren van het door de Eindklant aangeboden Goed.
 4. De Vervoersaanbieder is verplicht alle goederen die niet overeenstemmen met de beschrijving aangegeven door de Eindklant of het Platform of die niet toegelaten zijn overeenkomstig de Algemene Voorwaarden, te weigeren en desgevallend terug te geven aan de Eindklant.
Artikel 15 - Onderschreven polissen

Overeenkomstig de Algemene Voorwaarden alsmede de overeengekomen en bijzonder clausules die in deze Verzekeringsvoorwaarden zijn beschreven, heeft de bvba Vengo verzekeringspolissen onderschreven bij de maatschappij(en) vertegenwoordigd door NV Induver Verzekeringen, met sociale zetel te 3550 Heusden-Zolder, Marktplein 9 bus 22 en geregistreerd bij de bevoegde autoriteiten onder de volgende nummers:

 • FSMA-nr.: 013911A
 • RPR: 0441.034.947

De onderschreven polissen die de bvba Vengo, handelend voor eigen rekening en/of rekening van wie het mag aanbelangen, heeft onderschreven en in deze Verzekeringsvoorwaarden worden verduidelijkt zijn de volgende:

 • Voor alle vormen van wegvervoer inclusief het vervoer uitgevoerd door zelfstandigen zonder vervoervergunning of particulieren: “Abonnementspolis Transport” voor de bedragen die evenwel het totaal bedrag van max. € 5.000,- of tegenwaarde in een andere munt niet overschrijdt;
Artikel 16 - Verzekerde goederen

Alle algemene goederen die deel uitmaken van de beroepsactiviteit van de Eindklant zijn verzekerd voor schade diefstal en niet-aflevering. De volgende type goederen zijn evenwel uitgesloten van enige aanspraak op verzekering in hoofde van Vengo of van de Vervoersaanbieder door de Eindklant:

 • A.D.R. producten (gevaarlijke producten), gekoelde voeding of ander gekoeld transport, medische apparatuur & medicatie;
 • Radioactieve stoffen en producten;
 • Edele metalen (goud, platina en zilver) al dan niet bewerkt of gemunt, sieraden, natuur- of cultuurparels, edelstenen, juwelen, pelsen, Oosterse tapijten en andere waardevolle voorwerpen;
 • Effecten, coupons, speciën, cheques, orderbriefjes en/of aan toonder betaalbaar papier en allerhande documenten;
 • Kunstvoorwerpen, antiquiteiten en/of voorwerpen uit een verzameling met liefhebberswaarde;
 • Levende dieren;
 • Levende planten en snijbloemen;
 • Software;
 • Sigaretten en sigaren;
 • Zendingen tegen rembours;
 • Alcoholische dranken en likeuren;
 • Glazen platen en glas voor ramen en deuren en aanverwante breekbare goederen.
Artikel 17 - Uitsluitingen

Is steeds uitgesloten van verzekering – onverminderd de aansprakelijkheid van de Gebruiker – de vergoeding door geheel/gedeeltelijk verlies, beschadiging, vertraging in de aflevering en/of kosten veroorzaakt door:

 • Verzuim van de Eindklant of diens aangestelde om een vrachtbrief op te stellen en op de vrachtbrief te vermelden dat het vervoer onderworpen is aan de bepalingen van het CMR-Verdrag in de zin van art. 7 par. 3 van dit verdrag;
 • Opzet en zware fout van de Eindklant en bij uitbreiding zijn bedrijfsleiders, zaakvoerders, bestuurders en vennoten;
 • Oorlog, burgeroorlog, revolutie, muiterij, opstand of de daaruit ontstane burgerlijke onlusten of elke vijandige daad gepleegd door of tegen een oorlogvoerende macht; kaping, inbeslagneming, arrest, onder dwangbevel plaatsen of detentie welke het gevolg is van de hiervoor opgesomde gebeurtenissen, alsook de gevolgen ervan en iedere poging daartoe; achtergelaten mijnen, torpedo’s, bommen of andere achtergelaten oorlogswapens;
 • Stakers, opruiers of personen die deelnemen aan een oploop, lock-out of aan onlusten veroorzaakt door arbeidsgeschillen, voor zover deze deel uitmaken van het personeel van de Eindklant;
 • De flagrante niet-naleving van de wettelijke en administratieve voorschriften eigen aan het vervoer van goederen over de weg waardoor het normale verloop van het vervoer verhinderd wordt;
 • De niet-naleving van de voorschriften van de ADR (Europees Vedrag betreffende het Internationaal Vervoer van Gevaarlijke goederen over de weg) of de ATP-overeenkomst (Overeenkomst inzake het Internationaal Vervoer van aan Bederf onderhevige Levensmiddelen) waardoor de veiligheid van de goederen in het gedrang komt;
 • De uitwerking van wapens of tuigen die bestemd zijn om te ontploffen door structuurwijziging in de atoomkern;
 • Uitwerking van nucleaire brandstoffen, radioactieve producten en radioactief afval of iedere andere bron van ioniserende straling;
 • Zijn uitgesloten, de verliezen en de schade veroorzaakt aan de verzekerde voorwerpen wanneer deze verliezen en schade het rechtstreekse gevolg zijn van een procedé van fabricage, verwerking, behandeling, of eender welk ander procedé ; zijn eveneens uitgesloten, de voornoemde verliezen en schade die het rechtstreekse gevolg zijn van handelingen van montage, demontage en installatie, evenals van het gebruik, van de verzekerde voorwerpen;
 • Flexa risico’s (schade of verlies veroorzaakt door brand, bliksem, ontploffing of botsing van luchtvaartuigen) tijdens opslag/overslag in depot;
 • Stockverschillen en/of eenvoudige verdwijningen;
 • Inbeslagneming, verbeurdverklaring, boetes, inbreuk op de wettelijke administratieve voorschriften, achterhouding door de douane of elke andere erkende of niet erkende overheid;
 • Smokkel, verboden- of sluikhandel, valse verklaring;
 • Gebruiksderving, niet naleven van termijnen en alle andere onrechtstreekse schaden;
 • Invloed van temperatuur en/of de vochtigheidsgraad van de lucht, eigen gebrek;
 • Wijziging van de atoomkern, radioactiviteit, productie van ioniserende stralen – bijvoorbeeld kern ontploffingen – bestraling uitgaand van radioactieve stoffen of voortkomend van atoom versnellende machinerieën, abnormale verhitting van een kerncentrale;
 • Oorlog, revolutie, muiterij, oproer, staking, lock-out, vijandelijkheden, daden van kwaadwilligheid & terrorisme;
 • Defect of slechte werking van de machinerieën en/of uitrusting voor het vervoer van goederen onder geleide temperatuur en/of thermische isolatie, wanneer deze minder dan 8 opeenvolgende uren duurt.
Artikel 18 - Verzekerde waarde en maxima

De Eindklant zal kunnen opteren voor een door Vengo aangeboden verzekering tegen compensatie, met volgende opties (die van tijd tot tijd kunnen gewijzigd worden door Vengo op discretionaire basis na uitdrukkelijke melding):

 • Een volledig afstand van verhaal ten opzichte van Vengo;
 • Een verzekering voor schade tot het verzekerde maximum van 500,00 EUR;
 • Een verzekering voor schade tot het verzekerde maximum van 1.250,00 EUR;
 • Een verzekering voor schade tot het verzekerde maximum van 2.500,00 EUR;
 • Een verzekering voor schade tot het verzekerde maximum van 5.000,00 EUR.

De evaluatie van de verzekerde waarde zal geschieden op basis van de factuur. De transportkosten, vrachtkosten, douanerechten, verhoopte winst, eventuele waarde verhogingen en de B.T.W. worden in geen geval verzekerd.

In geval van schade is de tussenkomst van de Verzekeraar afhankelijk van de door de Eindklant gekozen verzekeringsoptie. Er worden afhankelijk van het Goed en de Vervoersaanbieder één of meerdere van de volgende mogelijkheden aan de Eindklant aangeboden. Deze mogelijkheden zijn niet complementair en er zal daarom altijd steeds één mogelijke verzekeringsoptie gekozen kunnen worden door de Eindklant.

In geval van onderverzekering zal de gekozen verzekering de schade slechts vergoeden in de verhouding tussen de verzekerde limieten en de juiste bedragen in risico.

Indien de Eindklant de keuzemogelijkheid in de Applicatie van volledig afstand van verhaal ten opzichte van Vengo verkiest, heeft dit tot gevolg dat Vengo onder geen enkele contractuele aansprakelijkheid als commissionair-expediteur noch als feitelijke vervoerder tegenover de vervoerde goederen, concreet de rechtstreeks en stoffelijke schade, met inbegrip van diefstal en niet-aflevering veroorzaakt aan de goederen en/of voorwerpen van derden, zal vallen.

Bij de keuze van de Eindklant om een verzekering voor een exacte, doch beperkte waarde van de goederen af te sluiten binnen de vooropgestelde maxima van 500 EUR, 1250 EUR, 2500 EUR of 5000 EUR, zal een dekking voorzien worden voor alle materiële schade en/of verliezen tijdens het wegvervoer (volgens artikel 6.5 van de Goederenverzekering van Antwerpen dd. 20/04/2004).

Het is steeds de verantwoordelijkheid van de Eindklant om de Vervoersaanbieder te controleren op zijn bezit van een C.M.R.-verzekering zou de Eindklant die nodig achten. De Eindklant dient alle schade of verlies die vergoed dient te worden conform de C.M.R.-conventie rechtstreek bij de Vervoersaanbieder te recupereren. Vengo zal daarin enkel een faciliterende rol spelen in het bezorgen van de benodigde gegevens van de Vervoersaanbieder. In ieder geval is de C.M.R.-verzekering enkel dekkend bij uitvoering van het transport door Vervoersaanbieders met een vervoersvergunning en een geldig C.M.R.-document. Vengo controleert echter de aangesloten Vervoersaanbieders nooit expliciet op hun bezit van deze documenten zoals ook een C.M.R.-verzekering of een andere goederenverzekering. De Eindklant zal daarom op geen enkele moment Vengo aansprakelijk kunnen stellen voor een schadevergoeding volgens de C.M.R.-conventie, andere gelijkluidende wetten of algemeen gehanteerde vervoersvoorwaarden zoals bijvoorbeeld AVC (Nederland), RHA (UK) of contrats types (Frankrijk) die toepasbaar zijn in het land binnen hetwelk het vervoer wordt verricht.

Artikel 19 - Vrijstellingen

In geval van schade is de vrijstelling in hoofde van de Verzekeraar afhankelijk van de door de Eindklant gekozen verzekeringsoptie zoals hierboven beschreven.

Bij een keuze van volledig afstand van verhaal zal een vrijstelling voor 100% van de waarde van het schadebedrag gelden.

Bij de keuze voor schade tot een bepaald maximum bedrag van 500,00 EUR, 1.250,00 EUR, 2.500,00 EUR of 5.000,00 EUR is de vrijstelling nihil.

Artikel 20 - Aanvang en einde waarborg

De waarborg neemt een aanvang op het ogenblik dat, in ruil van het door de Vervoersaanbieder op te stellen expeditie document, de goederen en/of voorwerpen in ontvangst worden genomen en eindigt op het ogenblik dat deze de bestemming, vermeld op het expeditie document, bereikt hebben en gelost worden. Wordt er geen expeditie document ondertekent zal in geen geval de in artikel 5 vermelde C.M.R.-verzekering die eventueel door de Vervoersaanbieder is afgesloten van toepassing zijn. Alle overige verzekeringen blijven zonder expeditie document onverminderd van kracht en nemen hun aanvang op het ogenblik dat de Vervoersaanbieder in de Applicatie aanduidt de goederen in ontvangst genomen te hebben en eindigt op het ogenblik dat deze in de Applicatie aanduidt op de bestemming te zijn aangekomen.

Artikel 21 - Uitgestrektheid

De door de Eindkant gekozen verzekering is enkel geldig voor schade of verlies aan het Goed binnen de Europese Unie, Zwitserland en Liechtenstein.

Artikel 22 - Vervoermiddel en verpakking

Schade of verlies zal enkel gewaarborgd zijn via de verzekering indien het per wegvervoer is getransporteerd. Het vervoer kan ook uitgevoerd worden door zelfstandigen zonder vervoervergunning of particulieren.

De verpakking dient gebruikelijk en aangepast te zijn aan de aard van de goederen en de beoogde reis, dit wil zeggen volgens de handelsgebruiken.

Artikel 23 - Toepasslijkheid

Zijn toepasselijk volgens deze Verzekeringsvoorwaarden de goederen voor eigen rekening of van wie het aanbelangt en voor zover er mandaat tot verzekeren werd gegeven, voor kennisgave van een schadegeval, volgens de keuze gemaakt conform artikel 5.

Alle risico’s van tussentijds verblijf evenals eventuele overlading alsook de risico’s met betrekking tot het vervaardigingsproces vallen niet ten laste van de Verzekeraar. Ook zullen de risico’s van oorlog, staking en oproer niet gedekt worden.

Artikel 24 - Regeling der schadegevallen

Elk schadegeval dient zo spoedig mogelijk verklaard te worden aan de Verzekeraar via Vengo, dit wil zeggen van zodra de Eindklant er kennis van heeft.

Teneinde de regeling der schade te vergemakkelijken en te bespoedigen, wordt de Eindklant alsook zijn geadresseerde verzocht in de KORTST MOGELIJKE TIJD aan de Verzekeraar, via de bemiddeling van Vengo, een volledig dossier over te maken, bestaande uit de volgende documenten:

 • Een expertiserapport of schaderapport
 • De originele aankoopfacturen
 • Het origineel vervoerdocument (volledig stel in geval van totaal verlies) waarop de correcte vermeldingen zijn gemaakt van de precieze en volledige schade
 • Afschrift van de protestbrief aan de vervoerder, waarbij deze verantwoordelijk gesteld wordt, evenals het eventuele origineel antwoord van deze laatste
 • Alle andere documenten betreffende het schadegeval, zoals foto’s, wegingen, enzovoort

Indien de Eindklant er niet in slaagt de volledig ingevulde documenten voor te leggen, zal Vengo vrijgesteld zijn van enige vergoeding voor schade en/of verliezen tijdens het wegvervoer veroorzaakt door een ongeval alsook in het geval van verlies en/of diefstal van het Goed in zijn algemeenheid. Voor het indienen van een verzekeringsdossier of vragen met betrekking tot terugbetalingen kan contact opgenomen worden met via info@vengo.technology of via het telefoonnummer +32 11 91 08 91.

Finale bepalingen

Artikel 25 - Overmacht
 1. In geval van overmacht wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang de oorzaak van de overmacht de uitvoering onmogelijk maakt voor Vengo en/of de Vervoersaanbieder, zonder dat de Eindklant aanspraak kan maken op enige vorm van schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst. Bij blijvende overmacht is de Eindklant gehouden om in redelijke verhouding tot de prijs voor de gehele levering te betalen voor dat gedeelte van de goederen die inmiddels zijn geleverd.
 2. Onder overmacht wordt onder meer en niet uitsluitend verstaan: oorlog, oorlogsgevaar en oproer, belemmerende maatregelen van binnen- en buitenlandse overheden, brand sabotage, algehele werkstaking, vervoerstremmingen, tekortkomingen van toeleveranciers en andere niet voorzienbare omstandigheden waardoor de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk of blijvend onmogelijk is.
Artikel 26 - Ontbinding van de overeenkomst
 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen heeft Vengo het recht op elk moment de overeenkomst met de Gebruiker eenzijdig te beëindigen mits betaling van de reeds geleverde en aanvaarde goederen en/of prestaties.
 2. Vengo is bevoegd naar zijn keuze de uitvoering van de Algemene Voorwaarden tussen de Gebruiker en zichzelf geheel of gedeeltelijk op te schorten dan wel, door een schriftelijke verklaring zonder rechtelijk tussenkomst en met onmiddellijke ingang, de Algemene Voorwaarden te ontbinden zonder dat Vengo gehouden zal zijn tot enige schadevergoeding in het geval van:
 • Een tekortkoming door de Gebruiker in de nakoming van één van zijn verplichtingen uit hoofde van de Algemene Voorwaarden en/of van overeenkomsten die daarmee samenhangen;
 • Ongepast gebruik of ongepast gedrag bij het gebruik van de Applicatie door de Gebruiker, of ongepast gedrag bij de levering van de Dienst, zoals onder meer discriminatoire gedragingen, agressief gedrag en het aanzetten tot afwijking van de algemene voorwaarden;
 • Een procedure van gerechtelijke reorganisatie of faillietverklaring van de Gebruiker ;
 • Verkoop, change of control of beëindiging van de onderneming van de Gebruiker ;
 • Intrekking van vergunningen van de Gebruiker die voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk zijn;
 • Beslag op een belangrijk deel van de bedrijfsmiddelen van de Vervoersaanbieder.
Artikel 27 - Melding inzake privacy en cookies

Vengo verzamelt en verwerkt persoonlijke gegevens van de bezoekers van www.vengo.be en gebruikers van de Applicatie in overeenstemming met de melding inzake Privacy en Cookies.

Artikel 28 - Geschillen
 1. Deze Algemene Voorwaarden en eender welke andere contractuele bepalingen tussen Vengo en de Gebruiker worden beheerst door het Belgische recht. Het Verdrag van Wenen van 11 april 1980 inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken is niet van toepassing.
 2. De Gebruiker erkent door deze algemene voorwaarden te onderschrijven, alle omschrijvingen in deze taal volledig te hebben begrepen zodat er geen mogelijkheid tot dwaling is en de voorwaarden in deze volledige versie toegepast worden. De Gebruiker kan de Algemene Voorwaarden ook in andere talen raadplegen zoals beschikbaar gesteld door Vengo.
 3. In geval van betwisting zijn, naargelang het bedrag van de vordering en de hoedanigheid van de klant, de Rechtbank van Eerste Aanleg Limburg, afdeling Hasselt, de Rechtbank van Koophandel Antwerpen, afdeling Hasselt en het Vredegerecht van Hasselt bevoegd, zulks onverminderd het recht om de zaak aanhangig te maken voor de Rechtbank van de woonplaats van de Eindklant, indien Vengo zulks opportuun acht.
Artikel 29 - Diversen
 1. Vengo kan kennisgevingen aan de Gebruiker sturen via de Applicatie, via e-mail, SMS of schrijven;
 2. De Gebruiker dient kennisgevingen aan Vengo te sturen per aangetekend schrijven gericht aan de maatschappelijke zetel van Vengo, Ambachtsweg 11, 3890 Gingelom, België.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn niet overdraagbaar voor de Gebruiker. Vengo kan de toepassing, inwerkingtreding en werkwijze evenwel overdragen aan een verbonden onderneming.
 4. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zouden dienen te worden verklaard of onuitvoerbaar zouden worden omwille van een wetswijziging of van een andere reden, zal hierdoor de wettelijkheid, geldigheid en het uitvoerbare en afdwingbare karakter van de overige bepalingen van het desbetreffende artikel van de algemene voorwaarden en van de algemene voorwaarden in hun geheel, voor zover deze nog enige uitwerking of bestaansgrond hebben, niet worden aangetast. Partijen verbinden er zich toe om in de mate van wat wettelijk mogelijk is, de nietige bepalingen te vervangen door een nieuwe bepaling die overeenstemt met de doelstellingen en keuzes van de algemene voorwaarden.
 5. Indien Vengo bij de uitvoering van de overeenkomst persoonsgegevens verwerkt, zal Vengo handelen als de verwerker van persoonsgegevens in de zin van de Wet van 8 december 1992 inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Datum van inwerkingtreding: 1 juni 2019